Regulamin Grand Kapitan Medi – Spa

Szanowny Gościu,

Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa oraz spokoju wypoczynku Twojego oraz wszystkich naszych Gości.

§1

 

 1. Pokój w Grand Kapitan Medi - Spa wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 11.00.

 2. W przypadku braku określenia czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na 1 dobę.

 3. Życzenie przedłużenia pobytu, prosimy zgłaszać w recepcji najpóźniej do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu Gościa w miarę posiadanych możliwości zakwaterowania.

 4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po upływie doby hotelowej jest traktowane jako przedłużenie pobytu. Program komputerowy recepcji naliczy z tego tytułu opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych do godziny 14.00, po godzinie 14.00 naliczona zostanie opłata za całą dobę.

 5. Grand Kapitan Medi – Spa zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry” w przypadku Gości przebywających w nim po raz pierwszy oraz w przypadku pobytu na jedną dobę.

§2
 

 1. W Grand – Kapitan Medi – Spa obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu wszystkich wypoczywających. Grand Kapitan Medi – Spa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która w rażący sposób narusza tą zasadę.


§3

 

 1. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu oraz w pokoju w godzinach od 8.00-22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji przez odwiedzanego oraz po okazaniu przez odwiedzającego dokumentu tożsamości.

 2. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa wynajmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w recepcji Grand Kapitan Medi - Spa

 3. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.

 

§4

 

 1. Grand Kapitan Medi - Spa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

 

 

 

 1. Parking przy Grand Kapitan Medi - Spa jest monitorowany.

 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.


§5

 

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższy zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.


§6

 

Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Nieprzestrzeganie zakazu będzie skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Nie przyjmujemy rezerwacji na pobyty gości ze zwierzętami.

 

§7

 

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien, a klucz pozostawić w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.

 2. Zagubienie klucza od pokoju przez Gościa skutkuje poniesieniem przez niego kosztów związanych z wymianą zamka.

 3. Zagubienie klucza od pokoju lub pozostawienie otwartych drzwi lub okien w pokoju, przez Gościa zwalnia ośrodek z jakiekolwiek odpowiedzialności za pozostawione przez niego w pokoju rzeczy.

 4. Gość Grand Kapitan Medi - Spa ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 5.  

§8

 

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego

§9

 

 1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Grand Kapitan Medi - Spa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Taka osoba będzie zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu ośrodka.

 2. Grand Kapitan Medi - Spa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo na szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających w ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania ośrodka.

   

§10

 

Personel pracujący w Grand Kapitan Medi-Spa dokłada wszelkich starań aby usługi spełniały Państwa oczekiwania. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji.